bruce goldsmith design

Gwarancja BGD

Firma Bruce Goldsmith Design GmbH, skrótowo nazywana BGD, przykłada najwyższą troskę przy projektowaniu i produkcji swoich produktów i z dumą oferuje 2 lata lub 200 godzin (liczone od daty zakupu) gwarancji na wady fabryczne.

Aby móc korzystać z gwarancji BGD, musisz wypełnić formularz gwarancyjny na stronie internetowej producenta w sekcji "Gwarancja" w ciągu 14 dni od zakupu. Tylko w pełni wypełniony formularz gwarancyjny jest uznawany do celu potwierdzenia tej gwarancji.

Aby rozstrzygnąć roszczenie gwarancyjne, BGD musi zostać powiadomiony na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady, a produkt podlegający wadzie lub usterce musi zostać przesłany (na koszt właściciela) do BGD w celu sprawdzenia. Firma BGD podejmie decyzję, w jaki sposób usunąć ewentualne usterki i wady, poprzez naprawę, wymianę części lub wymianę produktu. Wyłącznie BGD lub uzgodnione centrum serwisowe powinny podjąć się napraw lub wymiany uszkodzonych elementów. Jeśli niezatwierdzone osoby trzecie podejmują prace naprawcze, nastąpi utrata uprawnień do roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji. W czasie roszczenia gwarancyjnego właściciel nie jest uprawniony do wymiany sprzętu.

Degradacja niektórych materiałów, wynikająca ze zużycia uznana jest za normalną i zostaje wykluczona z roszczeń. Wyłączone są także roszczenia z powodu nieprzemyślanego lub nieprawidłowego użytkowania produktu, w tym wypadków, nieodpowiedniej konserwacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzenia wywołane przez rozpuszczalniki, paliwa, chemikalia, piasek lub wodę morską, przeciążenia, narażenia na ekstremalne temperatury, długotrwałego wystawiania na światło słoneczne i wyblaknięcia kolorów.

Roszczenie o świadczenie usługi gwarancyjnej istnieje wyłącznie między właścicielem sprzętu a BGD. Obowiązki gwarancyjne odnoszą się tylko do prywatnego użtkowania sportowego i rekreacyjnego, z wykluczeniem celów komercyjnych.

Dane umieszczone w formularzu rejestracyjnym produktu BGD, są przechowywane wyłącznie do celów gwarancyjnych i nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.